Grad Dubrovnik na javnom natječaju traži kuharicu kave

Grad Dubrovnik na javnom natječaju traži kuharicu kave Izvor: Ilustracija, Sanjin Strukic/PIXSELL

Grad Dubrovnik raspisao je javni natječaj za jedno radno mjesto u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika. I nema tu ništa čudno dok ne vidite naziv radnog mjesta.

Naime, Grad traži kuharicu kave. Ovakvo ime radnog mjesta poprilično je neobično jer iz ovoga ostaje nejasno hoće li ova osoba smjeti kuhati samo kavu ili će možda moći skuhati i čaj.

Da se ne radi o šali vidi se jer je oglas objavljen u Narodnim novinama.

Tekst oglasa prenosimo u originalnoj formi:

Privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11 – dalje u tekstu ZSN), raspisuje i objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam na radno mjesto namještenika na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca u Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika, na radno mjesto:

kuharica kave – 1 izvršitelj.

Kandidati moraju ispunjati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a:

1. punoljetnost

2. hrvatsko državljanstvo

3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

1. srednja stručna sprema turističke i ugostiteljske ili tehničke struke

2. najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15. i 16. ZSN-a.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 125/11, 20/12, 138/12), na javni natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te se moraju u prijavi na oglas pozvati na to pravo. Kandidati koji se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze, sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima kandidati po rang-listi ostvare najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost prilikom zapošljavanja ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s priloženim dokazima.

U radni odnos na neodređeno vrijeme prima se uz obvezni probni rad od 3 mjeseca sukladno članku 26. stavku 4. ZSN-a.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:

1. životopis

2. neovjereni preslik svjedodžbe

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjereni preslik domovnice, putovnice ili osobne iskaznice)

4. dokaze o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:

a) dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

b) dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslik ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda z mirovinsko osiguranje,

5. neovjeren preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne striji od 6 mjeseci)

6. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjerena kopija.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izbrani kandidat nakon obavijesti izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu na radno mjesto namještenika.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunja­vanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: »Za javni natječaj za prijam na radno mjesto kuharica kave u Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika – ne otvaraj«.

Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadržava sve podatke i priloge tražene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i njena prijava neće biti razmatrana te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.

Za osobu/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i stekle su status kandidata prijavljenog na javni natječaj bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testa iz općeg znanja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom rješenja o prijmu na radno mjesto namještenika izabranog kandidata, ili dostavom odluke o poništenju natječaja.

Na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika i na web-stranici www.dubrovnik.hr naveden je opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava te obavijest da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti pisanim testom iz općeg znanja.

Na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika i navedenoj web-stranici bit će objavljeno vrijeme održavanja pisane provjere, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni u radni odnos, poštom će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Komentara 2

Komentar je uspješno poslan.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Posljednji komentari

Toni Bon

Pohvalno, krenuli su s reformom gradske uprave. Nadam se da neće biti diskriminacije muškaraca koji se jave na natječaj.

1 0

Alenko

Tragikomična birokracija - traži se kuharica kave, ali ne i kuhar kave!? I nadalje kaže se 1 izvršitelj dakle muška osoba!? Ako su htjeli biti dosljedni onda ovakve gluposti nisu smjeli napraviti! A u cjelini takvu radnu dužnost treba dodati uz neko drugo radno mjesto jer vjerujem da se pije toliko kave da bis jedna osoba na tome utrošila ppuno radno vrijeme.

0 0

* Sva polja su obavezna